Strona głównaAktualnościSprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Sprawozdanie ze Zjazdu Zwyczajnego Warminsko - Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Sprawozdanie ze Zjazdu Zwyczajnego Warminsko - Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 12 kwietnia 2018, g.14.00

1. Zjazd otworzył Prezes W-M OO PCK Julian Osiecki.

2. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie na propozycję Prezesa, który prowadził zjazd na sekretarza zjazdu wybrano Tomasza Zygnerskiego (sekretarza Zarządu WM OO PCK). Prezes J. Osiecki -przewodniczący zjazdu na podstawie listy obecności delegatów stwierdził prawomocność zjazdu (15 obecnych na stan23)

3. Przyjęto jednogłośnie porządek zjazdu (załącznik 1).

4. Dokonano wyboru komisji w składzie:

- uchwał i wniosków: Janusz Barczewski (Olsztyn), Adam Lewandowski (Nowe Miasto Lubawskie), Szymon Bartosiak (Nidzica).

5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z działalności za rok 2017 przedłożył Prezes WM OO PCK - Julian Osiecki (załącznik nr 2).

6. Sprawozdanie finansowe Zarządu Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z działalności za rok 2017 przedłożyła Główna Księgowa WM OO PCK - Joanna Noskowska (załącznik nr 3).

7. Opinię Okręgowej Komisji Rewizyjnej Warmińsko -Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża do sprawozdania za rok 2017 przedłożył Zbigniew Zawadzki (Przewodniczący OKR) (załącznik nr 4).

Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi W-M 00 PCK.

8. W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali:

Andrzej Karski (Dyrektor WM OO PCK) -przedstawił wyniki fmansowe w odniesieniu do lat poprzednich, przedstawił, że usługi działalności opiekuńczej w zasadzie przynoszą stratę ze względu na konieczność pokrycia odpisu na rzecz Zarządu Głównego PCK ze środków statutowych. Odpis nie może być bezpośrednio pokryty za środków uzyskanych w ramach dotacji na realizację opieki. Zwrócił uwagę na korzyść jaką daje możliwość utrzymania z opieki pracowników w rejonach za środków dotacyjnych. Przeanalizował korzyści płynące z Programu Proekologicznego dotyczącego odzysku używanej odzieży oraz przedstawił, iż dochody są mniejsze niż oczekiwano na początku Programu.

Jerzy Pomiankowski (OR PCK w Morągu) zwrócił uwagę, że odpis na ZG przyniósł od początku jego istnienia ponad 300 tysięcy straty dla całego Okręgu. Ponadto zwrócił uwagę na przykry stan, że w wielu dużych miastach w ogóle nie ma struktur PCK (wschodnie powiaty województwa, niegdyś w okręgu suwalskim).

Janusz Barczewski (OR PCK w Olsztyn) zapytał się o szczegóły rozliczenia obozów oraz samego utrzymania Ośrodka Szkoleniowego PCK w Kręsku. Zadał pytanie o :jaka jet racjonalność organizacji Obozów i utrzymania Obozu w Kręsku.

Na postawione pytanie wyjaśnień  udzielił Jacek Pietrasiuk (pracownik W-M OO PCK, administrator ośrodka w Kręsku). Szczegółowo oddzielił koszty jakie zostały poniesione, zmiany mające na celu zmniejszenie dużych kosztów za energie elektryczną. Wyraził opinię, że bez obłożenia obozu i wyremontowania trudne będzie utrzymanie ośrodka. Brak

chętnych na obóz tłumaczy nowo otwartymi ośrodkami innych organizacji pozarządowych, słabą infrastrukturą sanitarną.

Jerzy Giezek (Oddział Rejonowy w Działdowie) zwrócił uwagę na fakt, że nie były najlepiej rozliczane zadania zlecone na opiekę. Oddział musiał oddać przez to duże kwoty pieniężne. Wpływ mógł mieć na to fakt, że trzykrotnie zmieniała się a tym czasie osoba na stanowisku główna księgowa.Wyraził wątpliwości dotyczące Programu Proekologicznego, szczególnie dotyczące umowy w Lidzbarku, gdzie koszt posadowienia pojemników przekracza możliwe dochody.

Andrzej Karski tłumaczył, że koszt pokrycia dzierżawy pojemników jest ponoszony nie przez PCK, ale serwisantów obsługujących pojemniki. Jakość odzieży,jest bardzo subiektywna. Zwrócił uwagę, że rowery rehabilitacyjne nie powinny być wymienione na pieniądze bo są bardzo ważną siłą propagandową .

9. W głosowaniu jawnym delegaci udzielili absolutorium Zarządowi WM OO PCK.

10. Przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu WM OO wobec rezygnacji 19.0318r Wiesławy Przybysz (załącznik nr 6-7).

11. Do Zarządu Warmińsko -Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża wybrano Jerzego Kujawę (Ostróda).

12. Przedstawiono harmonogram działań na 2018rok.

13. Przedstawiona plan budżetu na 2018rok.

14. Po przedstawieniu przez Komisję Uchwał i Wniosków, Delegaci przyjęli uchwały:

- w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2018,
- w sprawie przyjęcia planu pracy Oddziału Okręgowego na rok 2018,

15. Przedstawiono plan obchodów 100-lecia PCK (zalacznik).

16. Wolne wnioski i dyskusja nad nimi:

- weryfikacja kosztów i dokonanie analizy racjonalnoś ci utrzymania Ośrodka w Kręsku.

17. Na zakończenie zjazdu głos zabrał Prezes Warmińsko -Mazurskiego Oddziału Okręgowego

18. Po wystąpieniu Przewodniczący dokonał zamknięcia zjazdu dziękując wszystkim delegatom i gościom za przybycie iczynny udział w zjeździe.

Protokół zakończono. Do protokołu załączono 9 załączników (8-9 listy obecności).

Załączniki:

Sprawozdanie 2017 - archiwum ZIP

 

Dodaj komentarz

Warmińsko - Mazurski Oddział Okręgowy nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy użytkowników strony.


Kod antysapmowy
Odśwież

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com